A Replant 4 Care Kft. adatvédelmi tájékoztatója

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót szíveskedjen a Társaságunkkal történő kapcsolatfelvételt megelőzően figyelmesen elolvasni. Jelen adatvédelmi tájékoztató Ügyfeleink részére folyamatosan elérhető a Társaság honlapján: www.replant4care.hu, továbbá a Társaság székhelyén és Társaság mintaboltjában az ügyféltérben.

I.) Az adatvédelmi tájékoztató célja

Jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy Önt közérthető és világos formában, röviden tájékoztassuk az Ön személyes adatainak a Társaságunk által történő kezelésének folyamatáról annak érdekében, hogy az új Uniós és hazai jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az adatkezelést megelőzően értesülhessen a személyes adatai kezelését érintő valamennyi információról, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének módjáról.

Tájékoztatjuk, hogy jelen adatvédelmi tájékoztató a Társaság adatkezelési eljárását tartalmazó belső adatkezelési szabályzatán, továbbá a Társaság által az adatkezelés körében végzett hatástanulmányon alapul, figyelembe véve a 2018. május 25. napjával hatályba lépett Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletet (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény hatályos rendelkezéseit.

Társaságunk az adatkezelés teljes időtartama alatt biztosítja, hogy az Ön által részünkre átadott valamennyi adat, így az Ön személyes adatai is kizárólag az alábbi adatkezelési célok teljesítése érdekében, az ahhoz szükséges mértékig kerüljenek kezelésre, továbbá azok védelmet élvezzenek az arra jogosulatlan harmadik személyek általi megismeréssel, módosítással illetve törléssel szemben, valamint óvja az adatokat a vétlen megsemmisülés, sérülés, nyilvánosságra kerülés ellen. Az adatkezelés biztonsága érdekében Társaságunk saját belső adatvédelmi szabályzattal rendelkezik, az adatkezelés lehetséges kockázatainak feltárására hatásvizsgálatot végez.

Jelen adatvédelmi tájékoztató II.) – VII.) pontjai a Társaság tevékenységeivel összefüggő egyes adatkezelésekről adnak tájékoztatást, az Önt az adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok gyakorlására vonatkozóan a tájékoztató VIII.) pontjában, az adatvédelmi incidens kezelés kezeléséről, a IX.) pontban, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről a X.) pontban, míg a Társaság adattárolásának technikai ismertetéséről a XI.) pontban tájékozódhat.

II.) A Társaság által forgalmazott termékek orvosi vény alapján történő értékesítése során történő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk ártámogatási szerződéses jogviszonyban áll a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (szerződés száma: E5232/437-2/2016.). Az ártámogatási szerződés alapján Társaságunknak jogszabályi kötelezettsége áll fent az Ön által Társaságunk részére átadott orvosi vények elszámolására a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) felé (a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII.31.) Korm. rendelet).

A kezelt adatok köre:

Az Ön által, orvosi vény alapján rendelt termék értékesítése, a NEAK felé történő elszámolási kötelezettség, továbbá, amennyiben egészségpénztári zárolási kérelmet nyújt be Társaságunk részére, az egészségpénztár felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése érdekében az orvosi vényen szereplő alábbi adatok kerülnek kezelésre Társaságunk által:

- teljes neve

- betegség BNO kódja

- születési idő

- lakcíme

- közgyógy igazolvány száma és érvényességi ideje

- TAJ száma

- a felíró orvos neve, pecsétszáma és az intézmény megnevezése

- az orvosi vényen feltüntetett termék megnevezése, mennyisége

- zárolási kérelem melléklet benyújtása esetén a zárolási kérelmen feltüntetett egészségpénztári adatok

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyi és személyazonosító adatok kezelésére szolgáló hozzájárulást az 1997. évi XLVII. törvény 12. §. (2) bekezdése alapján megadottnak kell tekinteni abban az esetben, ha az érintett személy önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja kizárólag az NEAK felé történő elszámolási kötelezettség teljesítése, továbbá az Ön által rendelt gyógyászati segédeszköz értékesítésének és kiszállításának biztosítása.

Az adatkezelés időtartama:

Az orvosi vényekre vonatkozó adatkezelés időtartama a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján 5 évig, de legkésőbb a gyógyászati segédeszköz kihordásának idejéig tart (1997. évi XLVII. törvény 30. § (7) bekezdése).

Az Ön által Társaságunk részére megküldött rendelés teljesítése során kiállított számlát mint számviteli bizonylatot, így az azon szereplő személyes adatait Társaságunk 8 évig köteles megőrizni (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

Adattovábbítás:

1. A NEAK részére történő elszámolás során Társaságunk kizárólag a NEAK által kibocsátott megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező szoftvereket alkalmaz („MEDIVUS-VELSZ” illetve a „Wprimula GYSE elszámoló és nyilvántartó programrendszer”), a fenti adatok továbbítására pedig az értékesítést követő 15 napon belül, a https://ejelentes.neak.gov.hu/ejelentes elektronikus oldalon keresztül, zárt és automatizált adattovábbítás útján kerül sor. Az adattovábbítás címzettje a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő.

2. Társaságunk a vényen feltüntetett adatok közül a névre és szállítási címre vonatkozó adatokat a megrendelés teljesítése (postázása) céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 111755; adószám: 12369410-2-44).

- Express One Hungary Kft. (székhely: 1239 Budapest, Európa utca 12. adószám: 13947109-2-43).

A Társaság a termék kiszállításához jogosult igénybe venni a Magyar Posta Zrt. szolgáltatását is.

A számla kiállítása végett a Társaság az általa kezelt személyes adatok közül az érintett nevét és lakcímét (számlázási címét) a JD CAPITAL Zrt. (székhely: 1119 Bp. Nándorfejérvári u. 35.; adószám: 25396328-2-43.;) részére, zárt elektronikus rendszerben automatikusan továbbítja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk a megrendelés teljesítése során kizárólag erre irányuló házhozszállítási kérelem útján jogosult a terméket az érintett személy részére postai úton / futárszolgálat útján / illetve amennyiben a vonatkozó jogszabályi előírások kötelezővé teszik, saját munkavállalója útján továbbítani. Házhozszállítási kérelem formanyomtatványa elérhető a Társaság honlapján, kattintson ide, továbbá a Társaság által működtetett gyógyászati segédeszköz boltok eladóterében.

Amennyiben Ön az orvosi vény kiváltása során egyéb kérelmet (így különösen, de nem kizárólagosan egészségpénztári zárolási kérelem, alapítványi térítési díj támogatási kérelem), vagy egyedi méretvételezési adatlapot mellékel, Társaságunk a kérelmeket és a mellékleteket az orvosi vényekre irányadó adatkezelési szabályoknak megfelelően, az orvosi vénnyel együttesen köteles kezelni, továbbá a kérelemben foglaltaknak megfelelően, az adatbiztonság követelményének eleget téve papír alapon, vagy elektronikusan továbbítja azokat a kérelem címzettje részére elszámolás vagy egyedi termék előállítása céljából. Tájékoztatjuk, hogy az alapítványi térítési díj támogatások elszámolása során az orvosi vény másolata az alapítvány részére kiállított számla mellékleteként megküldésre kerül!

Vény- és terméktovábbítás során történő adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk szerződéses viszonyban áll a Reps4Med Kft.-vel (székhely: 2161 Csomád, Táncsics Mihály utca 3. cg.: 13-09-178943, adószám: 25464869-2-13.; statisztikai számjel: 25464869-4646-113-13), amely értelmében a Reps4Med Kft. orvoslátogatói az Ön erre irányuló kérése esetén a Társaságunk által forgalmazott termékre vonatkozó vényt Ön helyett Társaságunk részére eljuttatja, továbbá a megrendelt terméket az Ön részére kiszállítja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön a Társaságunk által forgalmazott termékre vonatkozó vényt a Reps4Med Kft. orvoslátogatói útján kívánja részünkre eljuttatni, úgy azt kizárólag a Replant Cégcsoport honlapján  is közzétett „házhozszállítási kérelem formanyomtatvány” kitöltésével kérheti!

A „házhozszállítási kérelem formanyomtatvány” a vény mellékletét képezi, figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő felé köteles igazolni a termék kiszállításának megtörténtét, amelyet Ön a termék kiszállítása esetén a kérelem alsó részén aláírásával igazol.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk a vény- és terméktovábbítási tevékenység során a vény tartalmát nem ismerheti meg, így kérjük, hogy orvoslátogatóink részére csak és kizárólag zárt borítékban szíveskedjenek a vényt átadni, a borítékon pedig szíveskedjenek feltüntetni a címzettet (Replant4Care Kft.), ellenkező esetben az orvoslátogató nem jogosult annak átvételére!

A házhozszállítási kérelemmel Ön kifejezetten hozzájárul, hogy a vény- és terméktovábbítási tevékenység ellátása érdekében az Ön alábbi személyes adatait a Reps4Med Kft. jogosult megismerni:

- Név

- lakcím

- TAJ szám

- egyéb, Ön által opcionálisan megadott elérhetőség (pl. telefonszám).

Tájékoztatjuk, hogy a név és lakcím adatok megadására a termék kiszállításának céljából, míg a TAJ-szám feltüntetésére a termék átvételét követően a házhozszállítási kérelemnek a vényhez való hozzárendelése szempontjából szükséges és elengedhetetlen.

A házhozszállítási kérelemről a Reps4Med Kft. másolatot, adatkigyűjtést nem készít. Az orvoslátogatók az Öntől vagy meghatalmazottjától, lezárt borítékban átvett vényeket hetente egy alkalommal a címzett Adatkezelő részére, azok székhelyeire személyesen, vagy postai úton továbbítják. A kiszállított termék átadása során az Önnel aláíratott, átvétel tényét igazoló házhozszállítási kérelmeknek a Társaságunk részére történő visszaküldése heti egy alkalommal, személyesen vagy postai úton a Társaságunk székhelyére történik, és a vénnyel együtt az irányadó jogszabályok szerint megőrzése kerül.

III.) Szabadforgalmú termékek webshopon keresztül történő értékesítése során megadott személyes adatok kezelése

Társaságunk a szabadforgalmú (nem vényköteles) termékek forgalmazása körében webáruházat üzemeltet. A webáruház által a Honlapon működtetett, online megrendeléseket rögzítő és teljesítő webes felület, melynek elektronikus elérhetőségéért kattintson: ide

A honlap automatikus adatrögzítése:

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk statisztikai célból rögzíti az Ön IP címét, a látogatás kezdő és befejező időpontját és a megtekintett oldal címét, amely adatok naplózását a honlapunk automatikusan végzi el, és 1 hónapig tárolja.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az Ön igényeinek jobb kiszolgálása érdekében számítógépén kis adatcsomagok, ún. sütik (cookie) kerülhetnek elhelyezésre. A süti a látogatói szokások rögzítésére alkalmas, melyeket Ön képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. A sütik tárolási ideje az Ön által használt internetböngésző beállításaitól is függhet! Az internetböngészőben beállítható, hogy böngésző mely sütiket fogadjon, és mely sütiket utasítson el. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az internetböngészők beállításainak lehetőségei egymástól eltérhetnek! Tájékoztatjuk, hogy valamennyi süti elfogadásának tiltása esetében a honlap bizonyos tartalmai, funkciói nem, vagy nem megfelelő módon működhetnek.

A kezelt adatok köre:

Honlapunk egyes funkciói a honlapon történő regisztrációhoz kötöttek, így a kötelezően megadandó adatok feltüntetésének hiányában a regisztráció sikertelen. A regisztráció során Önnek az alábbi adatokat szükséges feltüntetnie (kötelező adatok):

- Teljes név

- Felhasználónév

- E-mail cím

- Lakcím

- Szállítási cím

- Telefonszám

A regisztráció során a születési dátum opcionálisan megadható.

Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a honlapon történő regisztrációt megelőzően tudomást szerezzen. A regisztráció során Társaságunk biztosítja, hogy Ön a regisztrációt megelőzően tájékozódhasson az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakról, és adatai kezeléséhez külön hozzájárulását adja. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulás a regisztráció feltétele!

Az adatkezelés célja:

Az Ön által megadott adatok kezelésének célja hogy Társaságunk a webáruházon keresztül érkezett megrendeléseket azonosítsa, visszaigazolja és teljesítse, az ellenértékét kiszámlázza és az Ügyféllel kapcsolatot tartson. Tájékoztatjuk, hogy ha a termékértékesítésre irányuló szerződés megkötése, vagy annak bármilyen okból történő elmaradása esetében Társaságunk az Ön kifejezett tiltakozó nyilatkozatának kézhezvételéig a megadott személyes adatokat statisztikai célokra jogosult felhasználni.

Az adatkezelés időtartama:

A honlapon történő regisztráció során megadott adatokat, így a felhasználói fiókot Társaságunk 1 évig tárolja. A regisztrációt követő 1 év letelte után – amennyiben a regisztrációval további rendelés nem került feladásra – a regisztrációt Társaságunk automatikusan törli.

Az Ön által Társaságunk részére megküldött rendelés teljesítése során kiállított számlát mint számviteli bizonylatot, így az azon szereplő személyes adatait Társaságunk 8 évig köteles megőrizni (2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése).

Az adatkezelés módja:

A honlapon keresztül megrendelt termék a „Wprimula GYSE elszámoló és nyilvántartó programrendszer” útján kerül az Ön részére kiszámlázásra, a számla könyvelését a JD CAPITAL Zrt. (székhely: 1119 Bp. Nándorfejérvári u. 35.; adószám: 25396328-2-43.;) végzi Társaságunk részére.

Adattovábbítás: 

Társaságunk a rendelésben feltüntetett adatok közül a névre és szállítási címre vonatkozó adatokat a megrendelés teljesítése (postázása) céljából az alábbi harmadik személyek felé továbbíthatja:

- GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; cégjegyzékszám: 13 09 111755; adószám: 12369410-2-44).

Tájékoztatjuk, hogy a számlák könyvelése a JD CAPITAL Zrt. (székhely: 1119 Bp. Nándorfejérvári u. 35.; adószám: 25396328-2-43.;) útján történik.

IV.) Adatkezelés sztómaviseléssel kapcsolatos tájékoztatás során

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy Ön – erre irányuló írásos kérelme esetén – teljes körű, az Ön egyedi állapotának megfelelő tájékoztatást kapjon a sztómaviseléssel és szolgáltatásokkal kapcsolatos információkról e-mail, vagy telefon útján.

A kezelt adatok köre:

Az információs szolgáltatás igénybevételéhez Társaságunknak az alábbi adataira van szüksége:

- Sztómaviselő neve

- Lakcíme

- Telefonszáma

- e-mail címe

- TAJ száma

- Születés időpontja

- Operáló orvos neve, műtét időpontja

- Sztóma típusa

- Sztómaterápiás nővér / gondozó neve:

- Hozzátartozó neve (opcionális)

- Hozzátartozó telefonszáma (opcionális)

- Hozzátartozó e-mail címe (opcionális)

Tájékoztatjuk, hogy fenti adatait Társaságunk a „MEDIVUS-VELSZ” elszámoló és nyilvántartó programrendszerben rögzíti, a fenti adatok megadása a programrendszerbe történő felvitel, továbbá a kapcsolattartás céljából szükséges.

Adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a tájékoztatás iránti írásos kérelem benyújtását megelőzően tudomást szerezzen. Társaságunk által közzétett adatközlő lap az adatvédelmi tájékoztató elérhetőségéről tájékoztatást ad. 

Az adatkezelés célja:

Társaságunk a fenti adatainak kezelésére kizárólag a sztómaviseléssel és azzal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató rendszeres megküldése, illetve az Ön telefonon történő tájékoztatása érdekében jogosult. Az Ön által megadott adatokat harmadik személynek nem továbbítjuk.

Az adatkezelés időtartama:

Társaságunk a fenti adatokat az Ön írásos visszavonásáig kezeli. Ön a visszavonási kérelmét a cég székhelyére vagy az alábbi e-mail címre eljutatott levélben kezdeményezheti: info@replant.hu

Az adatkezelés módja:

Az Ön írásos kérelmét Társaságunk papír alapon, zárt irattárban, elkülönítve kezeli. Az adatközlő lapon foglaltak megismerésére kizárólag a vevőszolgálati tevékenységért felelős személy(ek) jogosult(ak).

V.) A Társaság által szervezett képzésen részvevő személyek adatainak kezelése

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk az általunk szervezett szakmai képzések lebonyolítása során az Ön által megadott adatokat a jelen pontban foglalt célok megvalósítása érdekében jogosult kezelni.

A kezelt adatok köre:

A képzésre jelentkező személy az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a jelentkezés során az alábbi adatokat köteles megadni a Társaság részére:

- Teljes név,

- Születési név,

- Születési hely, idő,

- Anyja születési neve,

- Működési, nyilvántartási szám,

- Szakképesítés,

- Szakmacsoport,

- E-mail cím.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről a képzésre történő jelentkezést megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés célja

A képzésre jelentkező személyek adatainak kezelése a képzésen való részvételi jogosultság ellenőrzése, továbbá a folyamatos továbbképzések egyéni nyilvántartásának vezetése, a szolgáltatás teljesítése és számlázás, ügyfélkiszolgálás, valamint a képzésen részt vevő személyek részére szakmai hírlevél küldése céljából történik.

Az adatkezelés időtartama

A fenti adatokat Táraságunk a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 14. § (5) bekezdése alapján 10 évig köteles megőrizni.

Adattovábbítás

Társaságunk a 63/2011. (XI.29.) NEFMI rendelet 13. § (3) bekezdése alapján a képzést követő 15 napon belül köteles a fenti személyes adatokat elektronikus úton továbbítani az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) felé  

A számla kiállítása végett a Társaság az általa kezelt személyes adatok közül az érintett nevét és lakcímét (számlázási címét) a JD CAPITAL Zrt. (székhely:1119 Bp. Nándorfejérvári u. 35. cg.: 01-10-048620. adószám: 25396328-2-43.; statisztikai számjel: 25396328-7010-114-01) részére elektronikus úton továbbítja.

Az adatkezelés módja

Az Érintett a regisztrációval, a képzésre történő feliratkozással közli Társaságunkkal adatait. Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása elektronikus táblázatban, jelszóval védett számítástechnikai eszközön történik. Az Ön személyes adataihoz hozzáférésre a Társaság marketingügyekért felelős termékmenedzsere kizárólagosan jogosult. Társaságunk az Ön adatait a fentieken túl harmadik személynek nem adja ki.

VI.) A Társaság álláshirdetési felhívása alapján a Társaság részére megküldött önéletrajzokban és motivációs levelekben foglalt személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja és időtartama

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Ön a Társaságunk által közzétett állásajánlatra történő jelentkezés céljából önéletrajzot, illetve motivációs levelet küld, annak érdekében, hogy Önnel a munkaviszony létesítése érdekében kapcsolatot tartsunk, önéletrajzát illetve motivációs levelét annak beérkezését követően egy évig. illetve az érintett kérésére történő törlésig megőrizzük. Az Adatkezelő legkésőbb az érintett kérelmének átvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül törli az adatot

Az adatkezelés módja:

Az Érintettek személyes adatainak nyilvántartása az egyes adatkezelési célok szerint elkülönítve történik. Az Érintettek személyes adataihoz hozzáférők köre: a Társaság tevékenységi körének ellátásáért felelős vezető állású munkavállalók. Az önéletrajzok tárolása jelszóval védett elektronikus levelezési rendszerben, illetve papír alapon, elzárt iratszekrényben történhet, melyhez hozzáféréssel kizárólag a tevékenységi kör ellátásáért felelős vezető állású munkavállaló jogosult.

Az adatkezelés jogalapja

Adatkezelésünk az Ön felvilágosult és egyértelmű, önkéntes hozzájárulásán alapul. Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató honlapon történő közzétételével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az álláshirdetésre történő jelentkezést megelőzően tudomást szerezzen, továbbá az álláshirdetés szövegében közzéteszi az adatvédelmi tájékoztató elérését biztosító elektronikus linket.

Adattovábbítás tilalma

A megküldött önéletrajzot illetve motivációs levelet, így az abban feltüntetett személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk.

VII.) Biztonsági kamerás megfigyelés a Társaság székhelyén

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk székhelyén a vagyonbiztonság érdekében térfigyelő kamerarendszer működik. A kamerarendszer kizárólag a Társaság székhelyéül szolgáló ingatlan területéről készít felvételt, közterületről kamerafelvétel nem készül. A kamerarendszer működéséről az ingatlanba történő belépést megelőzően figyelemfelhívó tájékoztatás került elhelyezésre.

A kezelt adatok köre:

- Az Ön személyéről készített video-felvétel.

Az adatkezelés jogalapja:

- Adatkezelésünk a vagyonvédelemhez és vagyonbiztonsághoz fűződő jogos érdeken alapul (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Táraságunk jelen adatvédelmi tájékoztató közzétételével, továbbá a kamerarendszer működéséről szóló figyelemfelhívó tájékoztatásnak a bejáraton történő elhelyezésével biztosítja, hogy Ön személyes adatainak kezeléséről az ingatlan területére történő belépést megelőzően tudomást szerezzen.

Az adatkezelés időtartama:

A kamerarendszer által készített video-felvételek 3 munkanapig kerülnek megőrzésre, 3 munkanapot követően minden további beavatkozás nélkül automatikusan törlésre kerülnek (2005. évi CXXXIII. törvény 31. § (2) bekezdés).

Adatkezelés módja, adatfeldolgozó személye:

A rögzített video-felvételek az OpenIT Kft. által üzemeltetett szerveren kerülnek tárolásra, mely szerver külön informatikai-biztonsági megoldásokkal védett. Az OpenIT Kft. csak és kizárólag a Társaság felhatalmazása alapján jogosult a felvételekbe beletekinteni, azokat harmadik személyeknek (különösen nyomozóhatóság) rendelkezésre bocsátani.

VIII.) A Társaság adatkezelésével kapcsolatban Önt megillető jogok

Társaságunk biztosítja, hogy Ön az adatkezelés teljes időtartama alatt hatékonyan élhessen a GDPR, valamint a hazai jogszabályokban biztosított, adatkezeléshez kapcsolódó jogaival.

Az adatkezelés során Önnek jogában áll, hogy

-        az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelést megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),

-        kérelmére a személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat a Társaság a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),

-        kérelmére személyes adatait a Társaság helyesbítse illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),

-        kérelmére személyes adatai kezelését a Társaság korlátozza (adatkezelés korlátozásához való jog),

-        kérelmére személyes adatait a Társaság törölje (törléshez való jog). 

Az előzetes tájékoztatáshoz való jog érvényesülése érdekében a Társaságunk köteles jelen adatvédelmi tájékoztatót honlap a honlapon mindenki számára megismerhető formában közzétenni és biztosítani annak a honlapon történő folyamatos elérhetőségét, továbbá annak elérhetőségéről az Ön által kitölthető űrlapokon (házhozszállítási kérelem, sztómaviseléssel kapcsolatos tájékoztatási kérelem, képzési jelentkezési kérelem) megfelelő tájékoztatást biztosítani.

A hozzáféréshez való jog érvényesülése érdekében Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön kérelmére 30 napon belül rendelkezésére bocsátja az általunk kezelt és Önre vonatkozó személyes adatok körét, továbbá kérelmének megfelelően közöljük Önnel

            a) a kezelt személyes adatok forrását;

            b) az adatkezelés célját és jogalapját;

            c) a kezelt személyes adatok körét;

            d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás címzettjeinek körét;

e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartamát, ezen időtartam meghatározásának szempontjait;

f) az érintettet az Infotv. alapján megillető jogokat és azok érvényesíthetőségének módját;

h) az érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban felmerült esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményeit, azok hatását és az azok kezelésére tett intézkedéseket.

Ön jogosult továbbá arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa a Társaság a rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelés megismerésére irányuló kérelem papír alapon kerül benyújtásra, úgy a tájékoztatás is papír alapon, postai úton, míg amennyiben a kérelem elektronikusan úton kerül benyújtásra, elektronikus válaszüzenetben kerül megküldésre.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy kizárólag olyan személy részére adható tájékoztatás a kezelt személyes adatok vonatkozásában, akinek a személyazonossága az adatkezeléssel érintett személlyel megegyezik, vagy az adatkezeléssel érintett személy képviseletében jogosult eljárni (törvényes képviselő, meghatalmazott). Társaságunk a kérelmező jogosultságát mindenegyes teljesítést megelőzően vizsgálja.

A helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében a Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa kezelt személyes adatok pontatlanok, helytelenek vagy hiányosak, azokat az Ön kérelmére haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül pontosítja vagy helyesbíti, továbbá – ha az az adatkezelés céljával összeegyeztethető – az Ön által rendelkezésre bocsátott további személyes adatokkal illetve a Társaság által kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészíti.

Tájékoztatjuk, hogy adatpontosítási kötelezettségünk csak abban az esetben áll fent, ha a pontosított adatokat Ön a rendelkezésünkre bocsátja, vagy ha azok valódisága kétséget kizáróan megismerhető.

Adathelyesbítés esetén – amennyiben a helyesbítéssel érintett személyes adat továbbításra került – a helyesbítés tényéről értesítjük azt az adatkezelőt, amely részére a helyesbítéssel érintett adat továbbításra került.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az érintett személy által megadott adatok valóságtartalmát nem ellenőrizzük, és az adatok valóságtartalmából vagy annak hiányából eredő károkért nem tartozunk felelősséggel. Az adatok helyesbítését kizárólag akkor végezzük el, ha azt az érintett személy kifejezetten kéri, valamint, ha a valós tartalmú adat a Társaság rendelkezésére áll és annak valós tartalma az érintett személy által megadott adathoz képest egyértelműen megállapítható.

Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az adatkezelés korlátozása alábbi feltételeinek bármelyike megállapítható, a korlátozással érintett adat tárolásán kívül egyéb adatkezelési műveletet kizárólag az érintett jogos érdekeinek érvényesítése érdekében, vagy törvényben, nemzetközi szerződésben illetve Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározottak szerint végezhetünk. Az adatkezelés korlátozásának van helye, amennyiben

a) Ön vitatja a Társaság által kezelt személyes adatok pontosságát, helytállóságát vagy hibátlanságát, és a kezelt adatok pontossága, helytállósága vagy hiánytalansága kétséget kizáróan nem állapítható meg, a fennálló kétség tisztázásának időtartamára;

b) az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, azonban az érintett személy nyilatkozata, vagy a Társaság rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintet jogos érdekeit, a törlés mellőzését megalapozó jogos érdek fennállásának időtartamára;

c) az adatkezelés esetleges jogellenességére tekintettel annak törlésének lenne helye, de a Társaság vagy más, közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok vagy eljárások – így különösen büntetőeljárás – során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges, ezen vizsgálat vagy eljárás lezárásáig.

A törléshez való jog érvényesítése érdekében kötelezettséget vállalunk arra, hogy haladéktalanul, de legkésőbb 30 munkanapon belül töröljük az Ön személyes adatait, ha

a) az adatkezelés jogellenes, így különösen az a GDPR-ben, illetve az Infotv.-ben foglalt alapelvekkel ellentétes;

b) az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához;

c) jelen adatvédelmi tájékoztatóban, vagy a vonatkozó haza illetve nemzetközi jogszabályokban foglalt adatkezelésre meghatározott időtartam letelt;

d) az adatkezelés jogalapja megszűnt és az adatkezelésnek nincs másik jogalapja;

e) Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, kivéve, ha az adatok kezelése jogszabályon alapul;

f) az adatok törlését jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, hatóság vagy bíróság elrendelte.

Amennyiben Társaságunk az Ön helyesbítésre korlátozásra vagy törlésre irányuló kérelmét elutasítja, az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól Önt írásban – vagy amennyiben a kérelem elektronikus úton került benyújtásra, elektronikusan – haladéktalanul értesíti, továbbá tájékoztatja az Infotv. alapján megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról. Amennyiben Társaságunk kérelmének eleget téve a személyes adatot helyesbíti, korlátozza vagy törli, ennek tényéről haladéktalanul értesíti az adattovábbítással érintett adatkezelőket annak érdekében, hogy hogy azok a helyesbítést, korlátozást vagy törlést a saját adatkezelésük tekintetében végrehajtsák.

IX.) Az adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidensnek minősül a személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben saját működési körében vagy bejelentés útján tudomást szerez az adatvédelmi incidens bekövetkezéséről, annak kockázatait és lehetséges hatásait haladéktalanul kivizsgálja és értékeli, az adatvédelmi incidens tényéről és összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le vele.

Amennyiben Társaságunk az adatvédelmi incidens értékelése során arra a megállapításra jut, hogy az incidens az Ön jogaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár, azt az incidens bekövetkeztétől számított 72 órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére, továbbá haladéktalanul értesíti Önt.

Az értesítéssel egyidejűleg Társaságunk intézkedik mindazon intézkedés megtételéről, amely az Ön jogai sérelmének elhárítása érdekében szükséges, indokolt és elvárható.

Társaságunk az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

X.) Adatvédelmi tisztviselő

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk mellett az uniós és hazai adatvédelmi szabályozásnak való megfelelés elősegítése, továbbá ügyfeleinkkel az adatvédelmi tárgyú kapcsolattartás céljából adatvédelmi tisztviselő működik.

Társaságunk kötelezettséget vállal arra, hogy az adatvédelmi tárgyú döntéseit megelőzően az adatvédelmi tisztviselő véleményét kikéri, a döntések tervezetét az adatvédelmi tisztviselővel ismerteti, továbbá tájékoztatja minden olyan releváns körülményről, amely a megfelelő tanácsadáshoz szükséges, adatvédelmi incidens esetén pedig annak tényéről és az incidens összes lényegi körülményéről az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja, továbbá konzultációt folytat le.

Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:

 

Dr. Mikó András Ügyvédi Iroda

levelezési cím: 1118 Budapest, Ménesi út 41.
iroda@drmikoandras.hu
06-30-33-53-497

 

Az adatvédelmi hatóság elérhetősége:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
061-391-14-00
ugyfelszolgalat@naih.hu

 

XI.) Adattárolás módja

Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, valamint az OpenIt Kft. által működtetett szervereken találhatók meg.

Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

Társaságunk olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Társaságunk az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Társaságunk informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.